நாதியற்ற மக்கள் | தமிழ்நாட்டின் இலங்கைத் தமிழ் அகதிகள் -இந்தியா ருடே

டிசம்பர் 2019 இல் இந்திய குடிவரவுத் திருத்தச் சட்டம் (CAA) நிறைவேற்றப்பட்ட சில நாட்களில், தமிழ்நாட்டின் சேலம் மாவட்டத்தின் பவளத்தனூர் அகதி முகாமில் வாழும் இலங்கைத் தமிழ்

Read more